Bat-Konkurs na Halloween

Dodano: 29 października 2018

[Głosów: 0]

Regulamin Konkursu Halloweenowego

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na fanpage’u Gotham w Deszczu. Blog o Batmanie jest Eaglemoss Ltd., mieszczące się na Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road (W14 8TS Londyn, Wielka Brytania), zwane dalej „Organizatorem”.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Celem Konkursu jest zaangażowanie internautów do odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie od dnia 29.10.2018 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do dnia 04.11.2018 r. do godziny 23.59 (dzień zakończenia składania zgłoszeń). W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest pozostawienie pod konkursowym postem komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które brzmi: „Który z komiksów DC jest Twoim zdaniem najbardziej najbardziej zbliżony klimatem do Halloween? Uzasadnij swoją odpowiedź”.

§3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do internautów.
1. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.
2. Przesyłając komentarz osoba akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą wykorzystywane tylko na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz rozdania nagród zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 2015. POZ. 2135 Z PÓŹN. ZM.). Uczestnicy Konkursu zgadzają się również na przekazywanie danych podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu do przechowywanych o nich danych, ich aktualizacji lub usunięcia.
4. Spośród wszystkich odpowiedzi, wybrany zostanie 3 najciekawsze komentarze, a ich autorzy otrzymaj nagrodę, o której mowa w §5.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 08.11.2018 r. w serwisie Facebook na fanpage’u Gotham w Deszczu. Blog o Batmanie.

§4 Komisja Konkursowa

1. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. Laureaci zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji Messenger i podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.

§5 Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą dla laureatów Konkursu są kupony rabatowe dla figurek kolekcjonerskich od DC Comics, odpowiednio:
I miejsce – kupon o równowartości trzech figurek. 
II miejsce – kupon o równowartości dwóch figurek
III miejsce – kupon o równowartości jednej figurki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania decyzji o przyznaniu nagrody bez podania przyczyny
3. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§6 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Oceń wpis:
[Głosów: 0]